Home » Заведения за социални услуги

Заведения за социални услуги

Настаняването на възрастни хора в семейна среда се извършва след предварителнои лицензиране на съответния дом. Дом Атанасови притежава 2 удостоверения, които го категоризират едновременно като център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в добро общо здравословно състояние, и като място за настаняване на хора с деменция.

Според наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги

ВИДОВЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 3. (1) Социални услуги се извършват във или извън обичайната домашна среда.
(2) Социални услуги в обичайната домашна среда се предоставят от:
1. дневни домове;
2. домашен социален патронаж;
3. бюра за социални услуги;
4. центрове за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно социално положение;
5. обществени трапезарии;
6. клубове на инвалида.
(3) Социални услуги извън обичайната домашна среда се предоставят от:
1. домове за деца или възрастни с физически увреждания, в т.ч. сетивни;
2. домове за деца или възрастни с умствени затруднения;
3. социални учебно-професионални заведения;
4. детски селища;
6. домове за временно настаняване;
7. приюти;
8. сезонни домове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *