Home » Настаняване

В центъра за възрастни хора от семеен тип можем да настаним както Ваши близки в добро физическо и психическо здравословно състояние, така и стари хора с деменция и/или със затруднено обслужване. И за двете групи полагаме адекватни грижи така, че дса осигурим спокойствие на Вашето семейство и достойни старини на тях.

Условия за настаняване в дом за стари хора

Настаняването в дома става след сключване на договор

  1. Копие от документ за самоличност;
  2. Копие от личен амбулаторен картон / ако има такъв/;
  3. Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК / ако има такова/;
  4. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар (виж по-долу);
  5. Медицинска характеристика за психичното състояние с насочване към подходяща специализирана институция;
  6. Други.

За настаняване е необходимо да изтеглите и да предоставите следните стандартни документи за прием и настаняване:

(1) Молба по образец (изтегли тук) до управителя на ЦНСТ

(2) Медицинско удостоверение (изтегли тук). 

МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ. Издава се от общопрактикуващ лекар и отразява соматичен, неврологичен и психически статус, необходима рехабилитация и препоръка за настаняване в дневен център или център за настаняване от семеен тип.

(3) Медицинска характеристика (изтегли тук)

на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността/специализирана институция. По-образеца по-горе.

Изтеглете документите по-горе и се свържете с нас, за отговор на всички възникнали въпроси и допълнителна информация